Webdanhba.com
  • Tìm theo:

Tìm kiếm nâng cao


TTTT Quốc gia An toàn Vệ sinh lao động

  • Ngày gởi: 27/01/2005
  • Visits: 1126
  • Alexa ranking: 0
  • PageRank: 0/10

Trung tâm thông tin Quốc gia an toàn vệ sinh lao động là thành viên của mạng thông tin quốc tế và khu vực Châu á -Thái Bình Dương về an toàn vệ sinh lao động và là cơ quan thường trực của mạng thông tin quốc gia Việt nam về an toàn vệ sinh lao động, có trách nhiệm thu thập, trao đổi, phổ biến thông tin an toàn vệ sinh lao động với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành, của người sử dụng lao động và người lao động, góp phần tích cực vào việc cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.